Handelsbetingelser og abonnementsvilkår for qa-apv.dk

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR
1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Quick Action APV IVS, CVR-nummer 37447005 (herefter “qa-apv.dk”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.
1.2 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING
2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.
2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.
2.3 Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret/reklamationsret på 14 dage.
2.4 Ved betaling med kreditkort trækkes pengene når fremsendte faktura er forfalden. D.v.s 8 dage netto fra fakturadato.
2.5 Køb af vare på forsalg og bookning af on-site ekspert batales der ved bestilling og betalingen opkræves øjeblikkeligt.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE
3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende qa-apv.dk og valgte tillægsmoduler (herefter under et “Applikationen”), der stilles til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.
3.2 I selve Applikationen eller på qa-apv.dks hjemmeside findes en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår før de kan anvendes.
3.3 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens log in detaljer.
3.4 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.3, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.
3.5 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade qa-apv.dks navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre qa-apv.dk forinden har ophævet abonnementet.
4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af qa-apv.dk.
4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på qa-apv.dks hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

5. OPHØR
5.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, foretage  fravalg af tillægsmoduler til udgangen af et kalenderkvartal (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).
5.2 qa-apv.dk kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA
6.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Applikationen. Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal qa-apv.dk, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.
6.2 qa-apv.dk forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og qa-apv.dk har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.
6.3 qa-apv.dk er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse, ud fra almindelig praksis i persondataloven.
6.4 qa-apv.dk kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter qa-apv.dks vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende, dog ikke uden skriftligt samtykke.

7. DRIFTSSTABILITET
7.1 qa-apv.dk tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for qa-apv.dks kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og qa-apv.dk fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.
7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber qa-apv.dk i at genskabe normal drift hurtigst muligt.
7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. ÆNDRINGER
8.1 qa-apv.dk er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. qa-apv.dk er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til qa-apv.dk moderselskab caseon.dk. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes qa-apv.dk, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give qa-apv.dk meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af qa-apv.dks immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.
9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.
9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden qa-apv.dk, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at qa-apv.dk forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE
10.1 qa-apv.dk har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.
10.2 Kunden accepterer, at qa-apv.dk er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. Qa-apv.dk’S ANSVAR
11.1 qa-apv.dk fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
11.2 qa-apv.dk er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. qa-apv.dk kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan qa-apv.dk ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.
11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er qa-apv.dks samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde minimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde qa-apv.dk for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.
11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde qa-apv.dk mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED
12.1 qa-apv.dk behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.
12.2 qa-apv.dk har tavshedspligt om alle informationer, qa-apv.dk måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor qa-apv.dk har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor qa-apv.dk er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.
12.3 qa-apv.dk har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
12.4 qa-apv.dk giver på Kundens anmodning – og mod betaling af qa-apv.dks til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
12.5 Kunden accepterer, at der i qa-apv.dks database og eventuelt tillige i en ekstern database opbevares en kopi af det bankcertifikat, som Kunden har fået udstedt af sin bank.
12.6 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til qa-apv.dk, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og qa-apv.dks behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde qa-apv.dk for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

13. VILKÅRSÆNDRINGER
13.1 qa-apv.dk er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på qa-apv.dks hjemmeside. qa-apv.dk tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER
14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Aarhus.

15. GYLDIGHED
15.1 Disse Vilkår er gyldige fra 01-11-2020 og erstatter tidligere vilkår.
facebook-squarelinkedin-square